CONTRACT DE TRANSPORT

nr. din data

 

INTRE

 

S.C. TERRA-NOVA S.R.L. BACAU, avand sediul social in Bacau, str. Pictor Aman 96, tel. 0234-517867, fax. 0234-582769, e-mail office@terra-nova.ro, inregistrata la

Registrul Comertului sub nr. J04/892/2002, cod fiscal RO 15102572, avand cont in LEI RO94PIRB0400764263001000, deschis la PIRAEUS BANK BACAU si

RO60PIRB0400764263002000 – Euro –deschis la PIRAEUS BANK Bacau– Suc. Bacau, reprezentata de Varvara Ana-Maria – Agent de turism, denumita mai jos,

TRANSPORTATOR

 

si

BENEFICIAR…………………., Adresa……………. , Localitate……………… Judet: , CIF/CNP, Nr. Inregistrare la Registrul Comertului/Serie si numar de Carte de

Identitate, Telefon:

Serviciu Turisti Locuri Valoare RON Valoare EUR
CV TRANSPORT INTERN/EXTERN AUTOCAR pe ruta Eventuala depasire a numarului de kilometri stabilita pe baza inregistrarilor de la bordul autocarului va fi facturata si achitata in maxim 24 de ore de la intoarcerea autocarului din cursa. (serviciu confirmat) DURATA
TOTAL: 0,00

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie asigurarea de catre TRANSPORTATOR a serviciilor de transport cu autocare/microbuze clasificate pentru transportul international

de persoane conform comanda de transport pe ruta:

2. Utilizarea de catre BENEFICIAR a mijlocului de transport inchiriat.

 

II. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

 

3. TRANSPORTATORUL SE OBLIGA:

- sa puna la dispozitia beneficiarului mijlocul de transport prevazut la art.1 in perfecta stare de functionare si curatenie la data, ora si locul convenite;

- sa asigure toate documentele necesare realizarii in bune conditiuni a transportul , conform normelor de transport;

- sa asigure inlocuirea temporara sau definitive a mijlocului de transport in caz de accident sau defectiuni ale vehicolului daca continuarea cursei presupune un timp de

asteptare care depaseste timpul stabilit in reglementarile in vigoare pentru astfel de situatii;

 

4. BENEFICIARUL SE OBLIGA:

- sa informeze corect turistii cu privire la conditiile de transport si ruta stabilita;

- sa puna la dispozitia transportatorului lista cu turistii care vor fi imbarcati si programul turistic stabilit

- sa asigure conducatorilor auto cazare in camera dubla si masa in aceleasi conditii cu grupul, conform conditiilor specificate in programul turistic aferent excursiei;

- sa asigure timpul de odihna legal pentru conducatorii auto ( A.E.T.R.);

- sa nu utilizeze mijlocul de transport in alte scopuri decat cele turistice prevazute in prezentul contract, in conformitate cu legislatia romana in vigoare;

 

[ Q Travel Backoffice ] page 1 of 1 at

III. VALOARE, TARIFE, CONDITII SI MODALITATI DE PLATA

5. Tariful convenit pentru serviciile de transport este de ………….. RON. Acest tarif include : inchirierea mijlocului de transport, carburantul, cartea verde, diurna

soferilor, taxele de autostrada. Tariful nu include taxele de intrare in orase, acolo unde este cazul si taxele de parcare.

 

6. Plata se face integral, inainte de plecarea autocarului in cursa, numerar sau prin virament bancar, iar pentru nr. de kilometri suplimentari, inainte de intoarcerea

autocarului in tara, in numerar sau cu ordin de plata, in lei sau in valuta conform normelor legale.

7. Comanda beneficiarului, programul excursiei si factura transportatorului fac parte integranta din contract.

 

IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

8. Denuntarea unilaterala a contractului este interzisa sub sanctionarea de daune-interese stabilita de lege;

9. Pentru nerespectarea totala sau partiala sau pentru efectuarea defectuoasa a vreuneia dintre clauzele contractului, partea vinovata se obliga sa plateasca

despagubiri stabilite de lege, care nu pot depasi insa valoarea platita pentru transport;

 

V. LITIGII APARUTE

10. Litigiile aparute pe timpul derularii contractului vor fi solutionate, in masura posibilului, pe cale amiabila. In cazul imposibilitatii rezolvarii pe aceasta cale, partile

contractante se vor adresa organelor competente, a caror hotarare devine obligatorie pentru partile semnatare ale contractului.

 

VI. FORTA MAJORA

11. Partile contractante au convenit ca sunt exonerate de raspunderi daca neexecutarea obligatiilor contractuale se datoreaza unor imprejurari de forta majora (

neprevazute, de neinlaturat, independente de vointa lor). Partea care invoca un caz de forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in cel mult 2 zile de la ivirea lui,

prezentand si documente doveditoare emise de un organ oficial competent. Pe durata fortei majore, partile nu-si datoreaza penalitati.

 

VII. RETRAGEREA-ANULAREA CONTRACTULUI

12. Anularea contractului presupune o penalizare calculata la valoarea totala a contractului, astfel:

- 25 % , intre 30- 21 zile pana la data plecarii;

- 50 % , intre 20 – 10 zile pana la data plecarii;

- 100 % , intre 9 – 1 zile pana la data plecarii;

 

VIII. DISPOZITII FINALE

13. Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul scris al ambelor parti. In caz de nerespectare a uneia sau mai multor clauze contractuale, acesta poate fi

reziliat de oricare din partile semnatare cu obligatia notificarii cu minimum 10 zile inainte de data propusa pentru reziliere sau in cazul in care acesta se semneaza intr-

un termen mai mic de 10 zile ininte de data plecarii in cursa, rezilierea se poate face numai in prima zi de la semnare.

14. Prezentul contract este valabil numai pentru indeplinirea obiectului acestuia de la capitolul I.

15. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii.

16. S-a incheiat in 2 exemplare, avand valoare egala, unul pentru transportator si unul pentru beneficiar.

 

TRANSPORTATOR,

SC TERRA NOVA SRL

 

BENEFICIAR,